Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Mathilde Minnebreuker en Lara; Escura Apotheek De Vrijheid, Papendrecht
Mathilde Minnebreuker en Lara

Het PMA-pensioen in 10 minuten

Alle medewerkers van openbare apotheken nemen deel aan de PMA-pensioenregeling. Ze sparen voor hun eigen pensioen, voor nabestaandenpensioen voor hun partner en kinderen, en ze zijn via PMA verzekerd voor het Anw-hiaat en het WGA-hiaat. De pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst. Het is een middelloonregeling, wat betekent dat de hoogte van het pensioen een afspiegeling is van het gemiddelde salaris.

Sinds 2006 zijn er aparte regelingen voor apotheekmedewerkers geboren vóór en vanaf 1950.

Medewerkers geboren vóór 1950
Voor deze groep was de standaard pensioenleeftijd oorspronkelijk 61 jaar. Inmiddels is iedereen die leeftijd gepasseerd. Voor degegen die nog niet met pensioen zijn, is het pensioenbedrag herrekend naar 65 jaar. De uiterste datum waarop het pensioen ingaat, is per 1 januari 2014 de eerste van de maand volgend op de AOW-leeftijd. Inmiddels hebben alle deelnemers uit deze groep de AOW-leeftijd bereikt.

Medewerkers geboren vanaf 1950
Deze groep heeft per 1 januari 2015 bij PMA een standaard pensioenleeftijd van 67 jaar. De pensioenopbouw bij PMA ligt in de buurt van het fiscaal maximum. Hiervoor is gekozen om de deelnemers zoveel als kan de mogelijkheid te bieden alsnog eerder met pensioen te gaan.

Let op: De standaard pensioenleeftijd bij PMA kan afwijken van de AOW-leeftijd. In veel cao's is geregeld dat het dienstverband eindigt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Spreekt u met de werknemer af dat deze toch doorwerkt, dan blijft de werknemer pensioen opbouwen bij PMA, uiterlijk tot de eerste van de maand nadat de werknemer 67 jaar wordt.

Beide regelingen zijn zogeheten middelloonregelingen: het pensioen wordt een afspiegeling van het gemiddeld verdiende salaris. Wel wordt dat door indexatie zoveel mogelijk gecorrigeerd voor de CAO-loonstijgingen. Deze indexatie is voorwaardelijk: hij wordt alleen toegekend als de financiële positie van het fonds dat toelaat. De indexatie voor de ingegane pensioenen en voor de pensioenen van de slapers is hetzelfde als voor de werkenden.

In de PMA-pensioenregelingen valt veel te kiezen. Zo kunnen deelnemers hun pensioen eerder of later laten ingaan of op hun pensioendatum het partnerpensioen inruilen voor extra eigen pensioen.

Nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen is een belangrijke voorziening. Voor de partners van uw werknemer is er een partnerpensioen. Dat krijgen zij levenslang uitgekeerd vanaf het moment dat de werknemer (of gepensioneerde) overlijdt. Ook ongehuwd samenwonenden komen voor partnerpensioen in aanmerking, maar dan moeten ze wel door de deelnemer aangemeld worden bij PMA. Daarnaast is er voor kinderen tot 21 jaar (of 27 jaar als ze studeren) een wezenpensioen.

Via PMA zijn apotheekmedewerkers ook verzekerd voor het Anw-hiaat (belangrijk als de nabestaande nog geen AOW ontvangt) en voor het WGA-hiaat (belangrijk bij arbeidsongeschiktheid).

Wilt u meer weten over de PMA-regelingen? Kijk dan op het werknemersdeel van deze site onder Uw pensioen.