Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Kim Jongkind; Apotheek Buijzen, Sittard
Kim Jongkind

Bestuur, toezicht en inspraak

Bestuur
PMA wordt bestuurd door twaalf bestuursleden. In het bestuur zitten zes vertegenwoordigers van werkgeverszijde, vier benoemd door de Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) en twee benoemd door de Associatie van Ketenapotheken (ASKA). Er zijn vijf leden van werknemerszijde, waarvan er drie benoemd zijn door FNV en twee door CNV Connectief. Er is één bestuurslid dat de pensioengerechtigden in het bestuur vertegenwoordigt en dit bestuurslid wordt door de pensioengerechtigden gekozen door middel van verkiezingen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. De functies van voorzitter en secretaris worden beurtelings door werknemers- en werkgeversleden vervuld. Het bestuur houdt zich bezig met zaken als het premie-, beleggings- en toeslagbeleid. De inhoud van de pensioenregeling is niet primair een verantwoordelijkheid van het PMA-bestuur; die komt namelijk tot stand door afspraken tussen de CAO-partijen in de apotheekbranche.

Toezicht
Er zijn nogal wat partijen die toezicht houden op de gang van zaken bij PMA. ‘Intern' is er een Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht, en wordt toezicht uitgeoefend door de accountant en actuaris. Maar ook extern, vanuit de overheid, wordt er scherp naar pensioenfondsen gekeken.

Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan bestaat sinds 1 juli 2014 uit acht leden: vijf leden namens de werknemers, twee leden namens de werkgevers en één lid namens de pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks haar oordeel over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en de door het bestuur gemaakte beleidskeuzes.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds, en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van toezicht legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht enkele goedkeuringsrechten (zoals goedkeuring van het jaarverslag, het beloningsbeleid en een besluit tot liquidatie van het fonds).

Accountant en Actuaris
De financiële huishouding van PMA wordt gecontroleerd door een externe accountant en actuaris.

Extern toezicht: de overheid 
Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels die geformuleerd zijn in de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door de Autoriteit Financiële Markten en door De Nederlandsche Bank. Deze laatste instantie controleert of de beleggingen verantwoord geschieden en of het algehele financiële beheer van het pensioenfonds deugdelijk is. Kortom, De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de belangen van de deelnemers en gewezen deelnemers in het pensioenfonds gewaarborgd zijn.

Jaarverslag
Ieder jaar legt het bestuur van PMA verantwoording af over het gevoerde beleid en over de financiële resultaten in het jaarverslag. De belangrijkste feiten en cijfers daaruit kunt u jaarlijks lezen in ons blad Apotheek & Pensioen. Bij downloads kunt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren downloaden.

Print